Skip to content

Statut

Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (Narodne novine, broj 98/2019), Skupština udruge

ZRIN –  Institut za razvoj i održivost Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZRIN), održana 5. svibnja 2022. godine i dana 19. listopada 2022. u Zagrebu, donijela je

STATUT

ZRIN – Institut za razvoj i održivost Hrvatske

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva i sjedišta, zastupanja, izgleda pečata ZRIN-a, područja djelovanja, misije, ciljeva, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, načina osiguranja javnosti djelovanja, uvjeta i načina učlanjivanja i prestanka članstva, gospodarskih djelatnosti sukladno zakonu, prava, obveza i odgovornosti te stegovne odgovornosti članova i načina vođenja popisa članova, tijela ZRIN-a, njihovog sastava i načina sazivanja sjednica, izbora, opoziva, ovlasti, načina odlučivanja i trajanja mandata te načina sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbora i opoziva likvidatora, prestanka postojanja ZRIN-a, imovine, načina stjecanja i raspolaganja imovinom, postupka s imovinom u slučaju prestanka ZRIN-a, načina rješavanja sporova i sukoba interesa unutar ZRIN-a i druga pitanja značajna za rad ZRIN-a.

Udruga građana ZRIN organizirana je kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

ZRIN se osniva kao znanstvena i stručna platforma radi istraživanja, analize, inkluzivne diskusije,  javne komunikacije i prijedloga za razvoj i unapređenje Hrvatske kroz aspekte svih bitnih javnih politika s glavnim ciljem ostvarenja ekonomske paradigme i inkluzivnih političkih institucija te održivog ekonomskog prosperiteta kao egzistencijskog preduvjeta za stvaranje nezavisne slobode mišljenja kao temelja zdrave i održive demokracije.

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: ZRIN – Institut za razvoj i održivost Hrvatske.

Skraćeni naziv: ZRIN.

Engleski naziv Udruge glasi ZRIN – Institute for Development and Sustainability of Croatia. Skraćeni naziv ZRIN-a na engleskom jeziku glasi: ZRIN.

Članak 3.

ZRIN predstavlja i zastupa Predsjednik[1] ZRIN-a.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje u slučaju da je Predsjednik ZRIN-a odsutan ili spriječen u obavljanju svojih dužnosti.

Članak 4.

Sjedište ZRIN-a je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta ZRIN-a donosi Upravni odbor.

ZRIN djeluje na području Republike Hrvatske i izvan područja Republike Hrvatske.

Članak 5.

ZRIN može osnivati podružnice.

Postupak osnivanja podružnice, ciljevi, ustrojstvo i ostala pitanja bitna za funkcioniranje i rad podružnice, uređuju se posebnim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

Podružnice nemaju pravnu osobnost.

ZRIN osniva tematske skupine po važnim segmentima javnih politika.

Postupak osnivanja tematskih skupina kao i sva pitanja bitna za funkcioniranje i rad tematske skupine, uređuju se posebnim aktom kojeg donosi Upravni odbor.

Članak 6.

Radi ostvarenja svojih ciljeva i provođenja programa rada, ZRIN surađuje s drugim organizacijama, institucijama, udrugama i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

ZRIN se može učlanjivati u asocijacije i udruge u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 7.

ZRIN ima pečat. Pečat ZRIN-a sadrži znak.  

Znak čini stiliziran puni naziv ZRIN-a na hrvatskom jeziku.

Pečat čuva i ovlašten je koristiti Predsjednik ZRIN-a, te ostali članovi ZRIN-a ili zaposlenici koje ovlasti Upravni odbor.

U slučaju promjene zakona o ukidanju upotrebe pečata, Upravni odbor može donijeti odluku o ukidanju pečata ZRIN-a.

Članak 8.

Rad ZRIN-a je javan.

Javnost rada ZRIN-a ostvaruje se redovnim obavještavanjem članova i šire javnosti o radu ZRIN-a putem službenih internet stranica ZRIN-a i društvenih mreža, konferencijama, panel raspravama, video podcastima, objavom analiza, studija i članaka, objavom knjiga, medijskim priopćenjima te objavljivanjem godišnjih izvještaja o radu i financijskom poslovanju ZRIN-a.

ZRIN redovito šalje priopćenja članovima ZRIN-a putem elektroničke pošte i na društvenim mrežama.

Tijela ZRIN-a mogu isključiti javnost iz svog rada radi zaštite osobnih podataka, zaštite poslovne tajne i iz drugih opravdanih razloga.

 1. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, MISIJA

I DJELATNOSTI

Ciljevi ZRIN-a

Članak 9.

Ciljevi ZRIN-a su:

 1. predlaganje javnih politika temeljem analitički, znanstveno i stručno pripremljenih analiza;
 2. komuniciranje stanja javnih politika i prijedloga poboljšanja te za to bitnih poluga;
 3. stimuliranje razvoja visoko-konkurentnog gospodarstva temeljenog na znanju, poduzetništvu i radu;
 4. promicanje načela transparentnosti i dobrog upravljanja, suzbijanje korupcije;
 5. jačanje usredotočenosti i podržavanje sloge oko bitnih strateških tema javnih politika;
 6. doprinos razvoju uključivih demokratskih institucija;
 7. demokratizacija i uključivost civilnog društva;
 8. doprinos međunarodnom položaju i ugledu Republike Hrvatske;
 9. promicanje europskih vrijednosti i europskih integracija;
 10. promicanje veza Hrvata koji žive ili borave u inozemstvu s domovinom;
 11. pružanje potpore jačanju javnog dijaloga o temama značajnim za Republiku Hrvatsku i građane.

Područja djelovanja ZRIN-a

Članak 10.

ZRIN javno djeluje kroz predlaganje javnih politika iz sljedećih područja:

 • Ekonomska politika (makroekonomska, porezna, industrijska, konkurentnost, investicijska politika, politika regulacije poslovanja, politika regulacije financijskih tržišta, politika zapošljavanja, regionalna politika);
 • Učinkovitost države i javnog sektora;
 • Demografska politika i migracije;
 • Energetska politika;
 • Poljoprivredna politika;
 • Pravosuđe;
 • Obrazovanje;
 • Zdravstvo;
 • Pitanja nacionalne sigurnosti i globalne integracije;
 • Regionalna politika;
 • Prometno-infrastrukturna politika;
 • Politika razvoja informacijskog društva;
 • Politika tehnološkog razvoja;
 • Zaštita okoliša, kvaliteta života i zdravlja;
 • Vanjska politika;
 • Kultura i umjetnost;
 • Sport;
 • i druga područja po odluci Upravnog odbora.

Djelatnosti ZRIN-a

Članak 11.

U svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 9. ZRIN obavlja sljedeće djelatnosti:

 •  promicanje dobrog upravljanja
 • suzbijanje korupcije
 • poticanje participativne demokracije/sudjelovanje građana u odlučivanju
 • praćenje javnih politika i javno zagovaranje
 • javno informiranje i mediji
 • održivi gospodarski razvoj
 • kontinuirani rad s mladima.

Misija

Članak 12.

Doprinositi ukupnom boljitku Hrvatske polazeći od toga da je Hrvatska dio europskog korpusa, promovirajući znanje, rad, zajedništvo, ekonomski patriotizam i ljubav prema domovini, postižući kompromisna rješenja kroz prijedloge, dijalog i argumente, informirajući i educirajući političke, poslovne, medijske i društvene dionike i ostale građane.

Snažno podupirati kreatore javnih politika, privatni sektor, znanstvenike i stručnjake u izgradnji inkluzivne demokracije, međusobnog povjerenja i suradnje kako bi ostvarili zajedničke ciljeve za našu zemlju i naciju.

III.     ČLANOVI ZRIN-A – PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 13.

Kategorije članstva su:

 • redovni članovi,
 • podupirući članovi,
 • pridruženi članovi,
 • počasni članovi.

Redovni članovi

Članak 14.

Članovi ZRIN-a mogu biti fizičke i pravne osobe.

Prijemom u redovno članstvo, redovni član ZRIN-a postaje član Skupštine ZRIN-a s pravom glasa.

Osnivači ZRIN-a su ujedno redovni članovi ZRIN-a.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovnim članom ZRIN-a, podnosi zahtjev za članstvom Predsjedniku u pisanom obliku na poziv Predsjednika ili na vlastitu inicijativu. Predsjednik je dužan  donijeti odluku o prijemu ili odbijanju u redovno članstvo u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva.

Predsjednik će odbiti primitak u redovno članstvo osobe za koje ocijeni da njihovo djelovanje ne doprinosi ili nije u skladu sa ciljevima ZRIN-a i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

U slučaju odbijanja prijema u redovno članstvo dozvoljena je žalba Upravnom odboru u roku od petnaest dana.

Upravni odbor o žalbi mora odlučiti u roku od 3 mjeseca. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Prilikom izbora redovnih članova ZRIN-a, Predsjednik kao kriterije uzima izvrsnost u profesionalnom djelovanju, interes za javni angažman, usklađenost prijašnjeg rada i djelovanja sa ciljevima i misijom ZRIN-a te dotadašnji doprinos aktivnostima i djelovanju ZRIN-a.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu ZRIN-a te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka njegovih tijela.

Član koji bude primljen u redovno članstvo nakon sjednice Upravnog odbora na kojoj je sazvana Skupština, nema pravo glasa na toj Skupštini.

Članak 15.

Prava i obveze redovnih članova su:

 •          birati i biti birani u tijela ZRIN-a;
 •          sudjelovati u aktivnostima ZRIN-a;
 •          pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata ZRIN-a;
 •          redovito plaćati članarinu;
 •          obavljati dužnosti koje su preuzeli ili dobili uz vlastitu suglasnost od tijela ZRIN-a;
 •          čuvati i podizati ugled ZRIN-a.

Podupirući članovi

Članak 16.

Podupirući član može biti pravna ili fizička osoba koji financijski podupire ZRIN.

Podupirući član prihvaća ciljeve i Statut ZRIN-a, a njegovo članstvo potvrđuje Predsjednik ZRIN-a.

Podupirući član ZRIN-a ima pravo sudjelovati u njegovim aktivnostima i surađivati s tijelima ZRIN-a u provođenju programa i ostvarivanju ciljeva ZRIN-a.

Podupirući članovi imaju pravo biti prisutni na Skupštini ZRIN-a. Podupirući članovi nemaju pravo glasa na Skupštini i ne ubrajaju se u kvorum, ali mogu sudjelovati u raspravi.

Podupirući član koji ne plati članarinu u skladu s člankom 19. ovog Statuta prestaje biti podupirući član i postaje pridruženi član.

Pridruženi članovi

Članak 17.

Pridruženi član može biti pravna ili fizička osoba koja prihvaća Statut ZRIN-a i njegove ciljeve, a njegovo članstvo potvrđuje Predsjednik ZRIN-a.

Pridruženi član ZRIN-a ima pravo sudjelovati u njegovim aktivnostima i surađivati s tijelima ZRIN-a u provođenju programa i ostvarivanju ciljeva ZRIN-a.

Pridruženi članovi nemaju pravo biti prisutni na Skupštini ZRIN-a, te nemaju pravo glasa na Skupštini i ne ubrajaju se u kvorum.

Pridruženi članovi nemaju obveze plaćanja članarine.

Počasni članovi

Članak 18.

Upravni odbor imenuje počasne članove ZRIN-a.

Odluku o imenovanju počasnog člana Upravni odbor donosi jednoglasno.

Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva ZRIN-a, a prihvatila je biti počasnim članom.

Počasni član ima pravo biti prisutan i sudjelovati u raspravama na Skupštini ZRIN-a.

Počasni član nema pravo glasa na Skupštini ZRIN-a i ne ubraja se u kvorum i nema obveze plaćanja članarine.

Članarina

Članak 19.

Iznos i rok plaćanja članarine za redovne članove određuje Upravni odbor ZRIN-a.

Članarina se plaća godišnje, do 31. siječnja tekuće godine ili 30 dana od primanja u članstvo i vrijedi za tekuću kalendarsku godinu.

Redovni članovi koji su platili članarinu za tekuću godinu ostvaruju pogodnosti u tekućoj godini, a prema odluci Upravnog odbora.

Redovni član koja ne plati članarinu za tekuću godinu u roku gubi pravo glasa u Skupštini i ne ubraja  se u kvorum.

Prestanak članstva

Članak 20.

Članstvo prestaje:

 • prestankom djelovanja ZRIN-a,
 • izjavom člana o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva.

Status redovne i podupiruće članice gubi se neplaćanjem članarine u skladu s čl. 19 ovog Statuta.

Članak 21.

Članovi ZRIN-a u svim poslovima od interesa i značaja za ZRIN moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastiti integritet i dignitet te integritet i dignitet ZRIN-a. U obavljanju djelatnosti ZRIN-a članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa ZRIN-a.

U slučaju da su privatni interesi člana ZRIN-a u suprotnosti s interesom ZRIN-a ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad članice ZRIN-a u obavljanju djelatnosti ZRIN-a, članica ZRIN-a koji se zatekne u sukobu interesa dužna je o tome bez odlaganja izvijestiti Upravni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koja članica ZRIN-a može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

Članak 22.

Član ZRIN-a može biti isključen iz članstva ako:

 • se ne pridržava odredaba Statuta ili općih akata i odluka donesenih od strane organa ZRIN-a;
 • ugrozi interese ZRIN-a svojim djelovanjem;
 • svojim ponašanjem narušava ugled ZRIN-a;
 • prouzroči ozbiljnu štetu ZRIN-u i njegovim članovima.

Odluku o isključenju donosi Skupština ZRIN-a.

Odluka Skupštine je konačna.

Članak 23.

Popis članova ZRIN-a vodi Izvršni direktor.

Popis članova ZRIN-a vodi se u elektronskom obliku i sadrži podatke o:

 • osobnom imenu;
 • osobnom identifikacijskom broju (OIB) / poreznom broju;
 • datumu rođenja;
 • datumu pristupanja ZRIN-u;
 • kategoriji članstva;
 • životopis;
 • e-mail;
 • broj mobitela ili telefona;
 • datumu prestanka članstva u ZRIN-u.
 1. UPRAVLJAČKA TIJELA ZRIN-A

Članak 24.

Upravljačka tijela ZRIN-a su Skupština, Predsjednik i Upravni odbor.

Skupština

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja ZRIN-om.

Skupštinu čine svi redovni članovi koji uplate članarinu za tekuću kalendarsku godinu u skladu s člankom 19. Statuta.

Članak 26.

Skupština ZRIN-a nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:

 • usvaja Statut i njegove izmjene i dopune;
 • usvaja Strateški plan razvoja ZRIN-a i definira smjernice za strateški plan;
 • bira i razrješuje Predsjednika ZRIN-a;
 • bira i razrješuje članove Upravnog odbora ZRIN-a, pri čemu, a ovisno o mogućnostima, vodi računa o svjetonazorskoj, spolnoj, regionalnoj i profesionalnoj raznolikosti i njihovoj predstavljenosti u Upravnom odboru,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće ZRIN-a;
 • usvaja plan rada i financijski plan ZRIN-a za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika ZRIN-a;
 • odlučuje o prestanku rada ZRIN-a;
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad ZRIN-a utvrđenim ovim Statutom za koje nije nadležan Upravni odbor ZRIN-a.


Članak 27.

Sjednica Skupštine može biti redovna i izvanredna.

Redovna Skupština ZRIN-a se sastaje najmanje jednom godišnje. Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

Sjednica skupštine saziva se najmanje 8 dana prije održavanja objavom na mrežnim stranicama Udruge i upućivanjem e-mail obavijesti članovima koji su dostavili svoje e-mail adrese.

Skupštinom predsjedava Predsjednik ZRIN-a, koji može i za svaku sjednicu skupštine imenovati osobu koja će voditi skupštinu.

Predsjednik vodi sjednicu Skupštine, daje riječ govornicima te brine o urednom tijeku sjednice prema dnevnom redu.

Na početku sjednice, Skupština izabire i zapisničara te dvoje ovjerovitelja zapisnika.

Upravni odbor ZRIN-a priprema dnevni red Skupštine. Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje petnaest dana prije sazivanja sjednice te priložiti prijedlog dnevnog reda.

Članak 28.

Izvanrednu Skupštinu ZRIN-a saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine redovnih članova, u roku od najviše trideset dana od dana primitka zahtjeva.

Na izvanrednim sjednicama, Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Ako Upravni odbor ZRIN-a u slučaju opisanom u prethodnom stavku ne sazove Skupštinu, sjednicu Skupštine mogu sazvati predlagači u roku od sljedećih deset dana.

Na sazvanoj izvanrednoj sjednici Skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijela ZRIN-a, sjednicu Skupštine može sazvati bilo koja od osoba koje su posljednje upisane u Registar Udruga RH kao osobe ovlaštene za zastupanje ZRIN-a.

Članak 30.

Skupština ZRIN-a odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim za izmjene i dopune Statuta i izbor Predsjednika ZRIN-a, Upravnog odbora i Nadzornog odbora za što je potrebna dvotrećinska većina nazočnih na Skupštini.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je zasjedanju prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova koji su uplatili članarinu za tekuću kalendarsku godinu, sukladno odredbama ovog Statuta u odluke Upravnog odbora.

U slučaju nedostatka kvoruma, Predsjednik može donijeti odluku o odgodi sjednice za 30 minuta i protekom roka od 30 minuta, Skupština može donositi pravovaljane odluke bez obzira na broj prisutnih i zastupanih članova.

Predsjednik ZRIN-a

Članak 31.

Predsjednik ZRIN-a:

 • saziva sjednicu Skupštine i određuje dnevni red,
 • saziva sjednice Upravnog odbora,
 • predstavlja i zastupa ZRIN,
 • odgovara za zakonitost rada ZRIN-a,
 • odlučuje o zahtjevu za primitak u članstvo i potvrđuje podupiruće članstvo
 • odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • predlaže Upravnom odboru ZRIN-a projekte i voditelje projekata ZRIN-a,
 • predlaže Upravnom odboru ZRIN-a donošenje odluke o zapošljavanju Izvršnog direktora i drugih djelatnika ZRIN-a,
 • podnosi izvještaj Skupštini ZRIN-a
 • u slučaju da ZRIN nema zaposlenih vodi popis članova ZRIN-a
 • obavlja i druge poslove u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik ZRIN-a ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednika bira i razrješava Skupština, na razdoblje od dvije godine i uz mogućnost reizbora, na prijedlog članova ili Upravnog odbora.

Članak 32.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev;
 • ako ne izvršava svoje obaveze;
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine;
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu;
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu ZRIN-a.

Odluku o razrješenju Predsjednika donosi Skupština. Prijedlog za razrješenje mora dati u pisanom obliku barem jedina polovina svih redovnih članova ZRIN-a ili jedna polovina svih članova Upravnog odbora.

Članak 33.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, Predsjednik ZRIN-a ovlašćuje jednog člana Upravnog odbora koji ga zamjenjuje.

Upravni odbor

Članak 34.

Upravni odbor ZRIN-a je najviše tijelo ZRIN-a između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor ZRIN-a:

 • priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • odlučuje o žalbama protiv odluka Predsjednika za prijem u redovno članstvo, i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članica;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta ZRIN-a;
 • sudjeluje u strateškom planiranju i planiranju razvoja ZRIN-a;
 • odobrava kapitalne investicije i nabavke opreme u iznosu većem od 100.000,00 kuna;
 • odlučuje o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa unutar ZRIN-a
 • donosi odluku u slučaju spora između članova i/ili organa unutar ZRIN-a
 • odobrava osnivanje tvrtke u vlasništvu ZRIN-a i osnivanje podružnica;
 • usvaja projekte ZRIN-a, sastav radnog tima, rokove i financiranje projekata;
 • utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta ZRIN-a;
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa ZRIN-a;
 • utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada ZRIN-a;
 • donosi godišnji plan svog rada sa popisom aktivnosti i njihovim nositeljima;
 • donosi sve potrebne unutarnje akte;
 • odlučuje o visini i roku plaćanja članarine;
 • odlučuje o korištenju imovine ZRIN-a;
 • donosi odluku o osnivanju podružnice i poseban akt kojim uređuje postupak osnivanja, ciljeve, ustrojstvo i ostala pitanja bitna za funkcioniranje podružnice;
 • donosi odluku o osnivanju tematske skupine i poseban akt kojim uređuje pitanja                bitna za funkcioniranje tematske skupine;
 • donosi odluku o izboru i opozivu likvidatora ZRIN-a;
 • odlučuje o učlanjenju ZRIN-a u druge srodne asocijacije;
 • djeluje kao drugostupanjski organ uvijek kada je to potrebno;
 • odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad ZRIN-a koje nisu u nadležnosti drugih tijela ZRIN-a.

Članak 35.

Upravni odbor čini najmanje pet i najviše devet članova od kojih je jedna Predsjednik Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na razdoblje od dvije godine. Članove Upravnog odbora Skupština bira iz reda svojih članica. 

Član Skupštine koji je iskazao interes za članstvo u Upravnom odboru, na Skupštini na kojoj se odlučuje o njegovom ulasku i ulasku drugih članova u Upravni odbor, ima pravo glasa o toj točki dnevnog reda.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na zasjedanju prisutna većina članova Upravnog odbora ZRIN-a. Sjednice mogu biti u živo ili putem digitalnih video alata.

Upravni odbor ZRIN-a odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.

U slučaju izjednačenog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika Upravnog odbora.

Članak 36.

Sjednice Upravnog odbora ZRIN-a saziva Predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju odsutnosti i spriječenosti Predsjednika, osoba koju on odredi. Sazivatelj ili osoba koju on odredi ujedno vodi sjednice Upravnog odbora.

Na sjednicama Upravnog odbora ZRIN-a mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi samo ako Upravni odbor ZRIN-a donese odluku kojom im se dozvoljava prisustvo i koje su najavljene najmanje 48 sati prije održavanja sjednice.

Upravni odbor ZRIN-a se sastaje redovito četiri puta godišnje, a prema potrebi mogu se sazvati i izvanredne sjednice.

Na sjednicama Upravnog odbora mogu sudjelovati, na poziv Predsjednika ili većine članova Upravnog odbora, bez prava glasa, i drugi članovi ZRIN-a kao izvjestitelji ili savjetnici.

Članak 37.

Osobe zaposlene u ZRIN-u ne mogu biti članovi Upravnog odbora.

Članak 38.

Kako bi unaprijedio rad ZRIN-a, Upravni odbor može imenovati pojedina radna i savjetodavna tijela.

Izvršni direktor

Članak 39.

Odluku o zapošljavanju i prekidu radnog odnosa Izvršnog direktora donosi Upravni odbor.

Izvršni direktor bira se na razdoblje od dvije godine.

Izvršni direktor odgovoran je za svakodnevno poslovanje ZRIN-a, a što uključuje:

 • osiguravanje zakonitosti rada ZRIN-a;
 • djelovanje u skladu sa Statutom ZRIN-a;
 • prikupljanje sredstava za rad ZRIN-a i financijsko poslovanje;
 • upravljanje ljudskim resursima;
 • organizaciju rada i poslovanja ZRIN-a;
 • razvoj projekata i programa ZRIN-a;
 • ulazak u partnerstva i suradnju s drugim udrugama i organizacijama, prema odluci Upravnog odbora;
 • koordiniranje djelatnosti podružnica, prema odluci Upravnog odbora;
 • organizacijski razvoj;
 • upravljanje imovinom ZRIN-a;
 • vodi popis članica ZRIN-a.

Za svoj rad Izvršni direktor odgovara Predsjedniku i Upravnom odboru, a sve provodi isključivo prema Odlukama Upravnog odbora.

Savjetodavni odbor

Članak 40.

Savjetodavni odbor ZRIN-a je tijelo ZRIN-a koje daje preporuke i mišljenja o svim pitanjima koja su od važnosti za postizanje ciljeva i misije ZRIN-a, a po pozivu Upravnog odbora i pisanom zahtjevu Predsjednika.

Članove Savjetodavnog odbora bira Upravni odbor ZRIN-a iz redova bilo koje kategorije članstva ZRIN-a na razdoblje od dvije godine uz mogućnost reizbora.

Savjetodavni odbor čini najmanje tri i najviše sedam članova od kojih je jedan predsjednik.

Savjetodavni odbor nije obavezni organ ZRIN-a.

Ostali zaposlenici ZRIN-a

Članak 41.

Odluku o zapošljavanju i prekidu radnog odnosa ostalih djelatnika, njihovom tituliranju i pojedinačnim zaduženjima, donosi Upravni odbor uzimajući u obzir organizacijske potrebe i financijske mogućnosti ZRIN-a.

Ako u ZRIN-u nije zaposlen Izvršni direktor, pojedinim zaposlenicima Upravni odbor može dodijeliti zaduženja i ovlaštenja koja odgovaraju onima Izvršnog direktora.

Članovi ZRIN-a, a posebice članovi Upravnog odbora i Skupštine, surađuju sa zaposlenicima ZRIN-a u provođenju programa i ciljeva ZRIN-a, sudjeluju u aktivnostima ZRIN-a, preuzimaju koordinaciju pojedinih projekata i zaduženja.

 • FINANCIJE I IMOVINA ZRIN-A

Članak 42.

Imovinu ZRIN-a čine:

 • novčana sredstva;
 • nekretnine;
 • pokretne stvari
 • autorska i druga imovinska prava.

Novčana sredstva ZRIN-a čine prihodi koje ZRIN ostvaruje od:

 • članarine;
 • dobrovoljnih priloga i donacija;
 • obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • Iznimno sredstava dobivenih iz državnog proračuna i fondova Europske unije, isključivo ukoliko se istima financira projekt ili istraživanje kojega je provoditelj ZRIN;
 • ostalih prihoda sukladno zakonu.

Financijska godina započinje 1. siječnja i završava 31. prosinca tekuće godine.

Poslovne knjige ZRIN-a vodit će se u skladu sa zakonom.

Članak 43.

ZRIN upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Ako ZRIN provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelje sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost. 

Unaprijed prikupljena sredstva ZRIN koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti definiranih Statutom, a temeljem sporazuma sklopljenih s davateljima potpora za provedbu programa ili projekata.

VI.          NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 44.

Ako postoji spor između članova ZRIN-a koji otežava ili onemogućava rad ZRIN-a, članovi ZRIN-a će spor pokušati riješiti mirnim putem.

Ako postupak mirenja ne uspije, Upravni odbor je nadležan za rješavanje spora / sukoba interesa.

Protiv odluke Upravnog odbora o sporu / sukobu interesa nezadovoljni član ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Upravnog odbora postaje konačna ako žalba u roku nije podnesena, a ako žalba podnesena, odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o kome odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća ZRIN-a da riješi spor/sukob interesa.

Po konačnosti odluke ZRIN podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno sa konačnom odlukom.

VII.     STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 45.

Statut je temeljni opći akt ZRIN-a i svi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor ZRIN-a.

Skupština ZRIN-a dvotrećinskom većinom svih prisutnih članica odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta.

Članak 46.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština ZRIN-a.

VIII.        PRESTANAK POSTOJANJA ZRIN-A

Članak 47.

ZRIN prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku ZRIN-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih redovnih članova, uz uvjet da je pisani prijedlog s obrazloženjem dostavljen svim članicama ZRIN-a barem trideset dana prije zasjedanja Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja ZRIN-a imovina ZRIN-a će se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predati udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a o čemu će odluku donijeti Skupština.

IX.          LIKVIDATOR

Članak 48.

U slučajevima predviđenim Zakonom provodi se postupak likvidacije ZRIN-a.

Likvidaciju provodi likvidator imenovan od strane ZRIN-a.

Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor, a likvidator ne mora biti član udruge.

X.            ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Statut ZRIN-a stupa na snagu danom upisa u nadležni registar.

U Zagrebu, 18. siječnja 2023.

Damir Vanđelić

Predsjednik ZRIN-a


[1]              U daljnjem tekstu Statuta, zbog čitljivosti će riječi i pojmovi u ovom Statutu koji imaju rodno značenje biti navedeni u muškom rodu, a  odnose se jednako na muški i ženski rod.